دانشمند، زنده ای میان مردگان است . [امام علی علیه السلام]